PIJLERS VAN FLIPPING THE CLASSROOM IN HET HOGER ONDERWIJS BEHOEFTEN, VOORDELEN EN VALKUILEN

PIJLERS VAN FLIPPING THE CLASSROOM IN HET HOGER ONDERWIJS BEHOEFTEN, VOORDELEN EN VALKUILEN

Choose your language:

uk   DE  BE  hu  si

 

inleiding

Sinds de lancering van de Flipping the Classroom-methode (verder afgekort als FTC), heeft een groeiend aantal onderzoeken aangetoond de methode positieve effecten kan hebben op studenten. (Tomas, Evans, Doyle, & Skamp, 2019). In de onderzoeken wordt onder andere vastgesteld dat de studenten meer betrokkenheid tonen (Fulton, 2012), dat ze een positievere houding hebben ten opzichte van deze manier van leren, dat ze de flexibiliteit van het leren volgens eigen tempo en de mogelijkheden voor een gedifferentieerde aanpak waarderen. Dit is ook bevestigd in het onderzoek waar enkele van de Polyflip projectpartners (Ljudska Univerza Velenje uit Slovenië en Artvelde University of Applied Science uit België) voorheen bij betrokken waren, tijdens de Europese Erasmus+ projecten iFlip, http://projectiflip.eu/en/ (Erasmus+ Project, 2017) en FlippingFirst, http://flippingfirst.eu (Erasmus+ Project, 2017). Ook het feit dat de methode de toegang tot het onderwijs verbetert en leidt tot leerprestaties voor zowel minderheids- als niet-minderheidsstudenten (Dziuban, Graham, Moskal, Norberg, & Sicilia, 2018) kan worden onderstreept als een belangrijk voordeel. Geconstateerd kan worden dat het merendeel van deze onderzoeken zich richt op studenten in het volwassenenonderwijs, meer specifiek op het niveau van het hoger onderwijs (bachelor en master). Alle links naar de onderzoeksresultaten zijn opgenomen in de sectie "Onderzoeksliteratuur" op deze website.                                                                  

In deze rubriek vind je een samenvatting van de resultaten van recent onderzoek. De bestaande resultaten zullen worden vergeleken met de resultaten van het Polyflip-project en zullen in de loop van het project aan deze rubriek worden toegevoegd wanneer de resultaten van het nieuwe onderzoek zijn verwerkt.

DE PIJLERS VAN FTC

In 2014 beschreef het Flipped Learning Network (FLN, 2014) de 4 F-L-I-P pijlers om ervoor te zorgen dat opleiders in staat zijn om op een flipped classroom manier les te geven, door hen te voorzien van voldoende kennis, vaardigheden en middelen.

Bijna een decennium later zijn de pijlers nog steeds een solide basis voor FTC, al hebben we in de laatste pijler een kleine nuancering aangebracht.

De eerste pijler duidt op de noodzaak van een Flexibele leeromgeving, de tweede pijler op de noodzaak van een zorgvuldige selectie van leerinhouden om toe te passen met FTC, de derde pijler op het bestaan van een werkbare leercultuur in de onderwijsinstelling, het departement en de studentengroep. En last but not least, FTC kan nooit worden gerealiseerd zonder geprofessionaliseerde opleiders. Om FTC succesvol te introduceren, hebben zij, hoewel professioneel in het onderwijzen van hun lesonderwerpen, voldoende ondersteuning en training nodig in het gebruik van de FTC-methode, het gebruik van media en digitale hulpmiddelen in overeenstemming met hun behoeften. Daarom hebben wij het woord Professioneel uit het originele F-L-I-P schema veranderd in GeProfessionaliseerd. 

 

the 4 POLYFLIP pillars for FTC, inspired by the Flipped Learning Network

Figuur 5. De 4 POLYFLIP-pijlers voor FTC, geïnspireerd door het Flipped Learning Network (FLN, 2014)

 

ENGAGEMENT VAN DE STUDENT: studenten kunnen alleen met succes kennis en vaardigheden verwerven in een flipped classroom-setting als het leerproces wordt ondersteund door vier essentiële pijlers. 

Pijler 1: FLEXIBELE OMGEVING

 

De instellingen, klassen en laboratoria waar studenten het F2F-gedeelte van de lessen volgen, beschikken over voldoende flexibiliteit in tijd en ruimte. Lesgevers hebben ook een behoorlijke mate van flexibiliteit nodig om materiaal te ontwikkelen, de behoeften van de studenten correct aan te voelen, inhoud aan te passen aan de methode, digitale hulpmiddelen te gebruiken.

CONTEXT

Pijler 2: LEERCULTUUR

In FTC komen studenten naar de klas met een behoorlijke hoeveelheid basiskennis. De tijd in de klas wordt besteed aan het uitdiepen van de onderwerpen, het in praktijk brengen van de theorie, het maken van oefeningen en het experimenteren in de labs.  Een positieve leercultuur houdt in dat studenten actief bezig zijn met het opbouwen van hun kennis, dat ze de kans krijgen om het leerproces in hun eigen tempo te doorlopen en waar nodig worden begeleid door hun docenten en medestudenten.

STUDENTEN

Pijler 3: ZORGVULDIG GESELECTEERDE INHOUDEN

Bij flipped learning gaan docenten grondig na welke delen van het materiaal leerlingen zelfstandig kunnen verwerven en welke delen in de klas moeten worden behandeld. Om de F2F lestijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken, de lestijd te maximaliseren en actief leren aan te moedigen, houden de docenten rekening met het niveau van de studenten, hun voorkennis en de leerstof.

INHOUD

Pijler 4: GEPROFESSIONALISEERDE DOCENTEN

De behoefte aan training in het gebruik van de methode, de digitale hulpmiddelen, het ontwerpen van een didactisch leertraject en het volgen van de leerlingen via een Learning Management System, wordt in bijna elk onderzoek aangegeven als een van de belangrijkste voorwaarden om met FTC te gaan werken.

DOCENTEN

Op basis van de resultaten uit het Erasmus+ project iFlip (2016-2018) http://projectiflip.eu/en/project-results/ en FlippingFirst (2016-2018) http://flippingfirst.eu en afgeleid uit recente onderzoeksartikelen (zie rubric Onderzoeksliteratuur) worden de behoeften en valkuilen per pijler nader beschreven

PIJLER 1: FLEXIBELE OMGEVING - CONTEXT

Vanuit het perspectief van de context zal de invoering en het gebruik van FTC een aantal noden zichtbaar maken die verband houden met de flexibiliteit van de omgeving (instellingen, klassen en laboratoria) en van de docenten, ten einde de voordelen van de methode te waarborgen en de valkuilen te vermijden.

 

NODEN


Wanneer FTC in een opleidingsprogramma wordt geïntroduceerd, is het noodzakelijk om de context waarin dit gebeurt grondig te analyseren en een solide basis voor de implementatie te creëren. Op verschillende gebieden zal flexibiliteit worden verwacht. 

 • De opleidingsinstelling zal de docenten voldoende flexibiliteit moeten bieden om de methode in hun eigen tempo en volgens hun eigen behoeften in te voeren. 
 • Aanpassingen kunnen ook nodig zijn op het gebied van roosters en de inrichting van klaslokalen en laboratoria. Soms zullen de studenten de inhoud thuis verwerven, soms zullen zij naar de klas komen.
 • Naarmate de methode aan populariteit wint, kan er behoefte ontstaan aan een sterkere WIFI-verbinding, media, software en hardware. 
 • De leerplannen die volgens FTC worden onderwezen, moeten voldoende flexibiliteit bieden voor feedback en begeleiding van de leerkrachten.
 • Er zou een technisch ondersteuningsteam beschikbaar moeten zijn om docenten en/of studenten te helpen met computer- en verbindingsproblemen
 • Er is behoefte aan de een of meerdere introductiesessies om studenten voor te bereiden op flipped learning en docenten op flipped teaching
   

VOORDELEN

 • De ruimte die vrijkomt op de momenten dat de leerlingen thuis leren, kan mogelijkheden bieden om klassen en laboratoria efficiënter te gebruiken
 • De hard- en software tools die worden geïntroduceerd komen ook ten goede aan niet-FTC lessen
 • Positief effect op het imago van de onderwijsinstelling
 • Betere leerresultaten
 • Beter voorbereide en voorgeoriënteerde studenten
 • Aantrekken van andere studentenprofielen en doelgroepen 
 • Mogelijkheden voor uitgebreide samenwerking met bedrijven
 • Algemene toename van de digitale geletterdheid van docenten en studenten
   

UITDAGINGEN


Om studenten een degelijke opleiding te bieden en hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt en het leven, moet het team dat verantwoordelijk is voor hun hoger onderwijs op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied, technologie en vaardigheden. Dit is een voortdurende uitdaging voor iedereen en vereist op zich al een grote flexibiliteit. De druk op het team en de onderwijsinstelling kan in eerste instantie toenemen door de invoering van methoden als flipping the classroom. 

 • Het is een uitdaging voor de docenten om tijd te vinden om een deel van hun lesmateriaal om te zetten naar FTC
 • Het is een uitdaging voor de onderwijsinstelling om ervoor te zorgen dat zij hun teams en studenten ondersteunen met materiaal, software, ruimte, technische hulp en tijd 
 • Het is een uitdaging voor de schoolleiding om het team de kans te geven FTC in hun eigen tempo in te voeren en te accepteren dat niet iedereen even snel zover zal zijn
 • Het is een uitdaging voor de curriculumontwerpteams om de FTC-methode structureel in de curricula op te nemen 
   

PIJLER 2: LEERCULTUUR - STUDENTEN

NODEN

Een positieve leercultuur houdt in dat de studenten actief betrokken zijn bij het opbouwen van hun kennis, omdat zij de kans krijgen het leerproces in hun eigen tempo te doorlopen en waar nodig begeleid worden door hun docenten en medeleerlingen.

 • De studenten moeten de docent en de methode van tevoren kennen
 • Het leerschema en -pad moeten goed worden beschreven
 • De leerdoelen, beoordelingen en de evaluatiestrategie moeten duidelijk worden gespecificeerd en bekend zijn bij de studenten
 • De studenten moeten de nodige motivatie krijgen en hebben om te doen wat hen gevraagd wordt gedurende de tijd dat ze individueel studeren
 • De studenten hebben de mogelijkheid om hun medestudenten en hun docenten te bereiken met hun vragen.
   

VOORDELEN

In FTC komen de studenten naar de les met een redelijke hoeveelheid basiskennis. De tijd in de les wordt besteed aan het uitdiepen van de onderwerpen, het in praktijk brengen van de theorie, het maken van oefeningen en het experimenteren in de labs.  

 • Studenten hebben de mogelijkheid om op elk moment toegang te krijgen tot het lesmateriaal
 • Ze kunnen het materiaal in hun eigen tempo bestuderen en herzien 
 • De leerervaringen zijn actiever en interactiever 
 • De integratie van video's, podcasts en andere multimedia kan het leren gevarieerder en rijker maken  
 • De studenten hebben meer tijd voor samenwerking met hun medestudenten en docenten.
 • Ze krijgen meer tijd om te leren
 • Het leren wordt uitgebreid tot buiten de klaslokalen.
 • Inhoudelijke kennis en competenties kunnen worden vergroot tijdens het F2F-lesmoment
   

UITDAGINGEN

 

 • Studenten zijn voldoende gemotiveerd om online te leren voor ze naar de F2F-lessen komen
 • Studenten zijn goed voorbereid voor ze naar de F2F lessen komen
 • Studenten voelen zich gecoacht en ondersteund
 • Studenten hebben genoeg zelfvertrouwen en motivatie om zelf te leren
 • Studenten hebben gemakkelijk toegang tot de lesinhoud
 • Studenten ondersteunen elkaar via peer-learning
 • Studenten wonen de F2F-lessen bij

PIJLER 3: ZORGVULDIG GESELECTEERDE INHOUDE

NODEN

Docenten die flipped learning aanbieden, bekijken grondig welke delen van het materiaal de leerlingen zelfstandig kunnen verwerven en welke delen in de klas moeten worden behandeld. Om de F2F lestijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken, de lestijd te optimaliseren en actief leren aan te moedigen, houden de docenten rekening met het niveau van de studenten, hun voorkennis en de leerstof.

 • De leerstof wordt doelbewust verdeeld tussen online en F2F delen
 • Het leerschema en -pad is goed beschreven
 • De leerdoelen, beoordelingen en de evaluatiestrategie zijn duidelijk gespecificeerd
 • De leerstof wordt aantrekkelijk aangeboden en met voldoende variatie, zodat de studenten gemotiveerd blijven om alles individueel en binnen de gestelde tijd door te nemen. De studenten hebben de mogelijkheid om hun medestudenten en hun docenten te bereiken wanneer ze vragen hebben
 • Het gebruik van FTC voor dit specifieke onderwerp is een toegevoegde waarde 

 
VOORDELEN

In FTC komen de studenten naar de les met een aanzienlijke hoeveelheid basiskennis. De tijd in de les wordt besteed aan het uitdiepen van de onderwerpen, het in praktijk brengen van de theorie, het maken van oefeningen en het experimenteren in de labs.  

Studenten hebben de mogelijkheid om op elk moment toegang te krijgen tot het lesmateriaal
Ze kunnen het materiaal in hun eigen tempo bestuderen en herzien 
De leerervaringen zijn actiever en interactiever 
De integratie van video's, podcasts en andere multimedia kan het leren gevarieerder en rijker maken  
De studenten hebben meer tijd voor samenwerking met hun medestudenten en docenten.
Ze krijgen meer tijd om te leren
Het leren wordt uitgebreid tot buiten de klaslokalen.
Inhoudelijke kennis en competenties kunnen worden vergroot tijdens het F2F-lesmoment

UITDAGINGEN

 • Geschikte lesinhouden (of een deel ervan) selecteren om op een FTC-manier les te geven
 • Lesinhoud is op het juiste moment beschikbaar stellen op een Learning Management Platform
 • Duidelijk leerrooster
 • Genoeg variatie in het gebruik van media. FTC staat niet gelijk aan alle online content in video’s omzetten
 • Genoeg mogelijkheden bieden voor differentiatie en oefening
 • Juiste media kiezen, aangepast aan de lesinhoud

PIJLER 4: GEPROFESSIONALISEERDE LESGEVERS - DOCENTEN

De behoefte aan opleiding van de docenten, enerzijds voor het gebruik van de methode, de digitale hulpmiddelen, het ontwerpen van een didactisch leertraject en anderzijds voor het volgen van de studenten via een Learning Management System, wordt in bijna elk onderzoek aangegeven als een van de belangrijkste voorwaarden om met FTC te gaan werken.

NODEN

Docenten die met de FTC-methode willen werken, worden goed opgeleid, kiezen de geschikte lesinhoud voor de methode, passen de lesdoelen en het lesmateriaal aan en ondersteunen hun studenten tijdens het online leren. Het is belangrijk dat zij toegang hebben tot alle benodigde hard- en software en training krijgen in het gebruik ervan. Maar nog belangrijker is dat ze de tijd krijgen om hun FTC cursussen te maken en dat ze zich gesteund voelen door het technische team, het vakteam en het schoolmanagement.

Daarom zal het Polyflip project een training aanbieden om docenten te helpen de pedagogische en technologische kennis en competenties te verkrijgen die nodig zijn om de FTC methode te implementeren voor (een deel van) hun vakinhoud. Om de training te ontwikkelen, zullen we lessen trekken uit twee Europese projecten die gerealiseerd zijn rond de flipped classroom methode voor volwassenenonderwijs en beroepsopleidingen (iFlip en Flipping First). 

VOORDELEN

Gebaseerd op het Erasmus+ project iFlip (2016-2018) http://projectiflip.eu/en/project-results/ en FlippingFirst (2016-2018) en de belangrijkste voordelen en uitdagingen voor docenten kunnen worden gesitueerd in

 • Out-of-class training

De docenten waardeerden de out-of-class voorbereiding die ze moesten volgen voordat ze naar de training kwamen, omdat ze konden leren in "hun eigen tempo en leertijd." Belangrijk voor de pilootgroep van docenten was ook dat ze hun vooruitgang regelmatig konden controleren met een test en zo "goede feedback kregen over hun eigen vooruitgang". 

 • Rechtstreekse opleiding

De 5-daagse training werd zeer gewaardeerd door de zestien deelnemers, gebaseerd op de resultaten van de vragenlijst die al hoger zijn becommentarieerd. In de vrije commentaren deelden de deelnemers enkele extra overwegingen, zoals "De tijd in de klas wordt efficiënter en doelgerichter gebruikt" en "iFlip is een innovatieve aanpak voor het lesgeven". 

 • Ontwerp van eigen flipped classroom pilot-cursussen

Bij het ontwerpen van hun eigen cursussen gaven de docenten aan dat ze soms moeite hadden met ICT-vaardigheden en de ondersteuning van een IT-assistent nodig hadden. Het was belangrijk voor hen om zich te kunnen concentreren op de cursusinhoud en de didactiek van de methode en niet op de technische implementatie, hoewel een van de docenten schreef "dat het IT-gerelateerde werk ook voor mij een geweldige leerervaring was". Tijdens het ontwerpproces werden de docenten veeleisender over de kwaliteit van de geproduceerde media: "Het materiaal kan gemakkelijk ontwikkeld worden met vrije software en basishardware, maar hoe meer je de sterke punten herkent en waardeert, hoe meer je de noodzaak inziet van video- en geluidsopnamehardware en -software van hogere kwaliteit”.

 • Uittesten van de pilootcursussen met studenten

Tijdens de uitvoering van de pilots leerden de docenten dat de flipped classroom-methode "de mogelijkheid biedt om de tijd voor face-to-face leren te verminderen en differentiatie tussen studenten mogelijk maakt" en dat de "individuele benadering de actieve deelname van zwakkere deelnemers ondersteunt" zodat "de tijd die in de klas wordt doorgebracht efficiënter en doelgerichter wordt gebruikt".
De docenten waardeerden ook dat "de cursussen/lessen digitaal en online zijn en dat we op elk moment bronnen en activiteiten kunnen toevoegen. De kwaliteit van de bronnen en activiteiten kan in de loop van de tijd worden verbeterd."
 

UITDAGINGEN

De uitdagingen kunnen worden onderverdeeld in technische en organisatorische kwesties. 

 • Technische valkuilen voor docenten

Het feit dat ICT-vaardigheden nodig zijn voor zowel docenten als studenten wordt geschetst als een valkuil "omdat het enige technische vaardigheden vereist (vaardigheid met programma's voor het maken van video's, quizzen, opdrachten, etc.)"
Verder "beseffen we de noodzaak van een zekere mate van consistentie tussen de ICT-vaardigheden van docenten en studenten" en "niet alle studenten zijn vertrouwd met of in het bezit van ICT-apparatuur”.

 • Organisatorische valkuilen voor de docenten

De docenten ervoeren de ontwikkeling van de pilootcursussen volgens de FTC-methodologie als "tijdrovend". Na het testen van hun proefcursussen "besteedden sommige studenten niet genoeg tijd om het materiaal op voorhand te bekijken en kwamen onvoorbereid naar de face-to-face les".