ALGEMEEN KADER, TERMINOLOGIE EN PEDAGOGIEK

ALGEMEEN KADER, TERMINOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Choose your language:

uk DE BE hu si

 

inleiding

Op alle onderwijsniveaus worden leraren steeds meer uitgedaagd om creatieve, kritisch denkende studenten te vormen die in staat zijn om kennis op verschillende niveaus op te nemen, te integreren en toe te passen, gaande van het reproduceren van feiten, het begrijpen van concepten en het onderzoeken en gebruiken van procedures voor het oplossen van problemen, tot de metacognitieve kennis die nodig is om complexe problemen in het leven en de samenleving te overzien en erop te reageren. Er is een steeds grotere vraag dat leerkrachten "inhoud koppelen aan boeiende, ervaringsgerichte en innovatieve leerervaringen" (Darling-Hammond, 2019). In de jaren voordat de coronapandemie de wereld overspoelde, was het inderdaad al duidelijk dat de toekomst van leren een 'blended' vorm zou krijgen, met een afwisseling van klassieke leermomenten met andere leermomenten. De coronacrisis heeft dit gegeven alleen maar versneld. Plotseling werden leraren gedwongen om online les te geven, studenten om thuis lessen te volgen. De reacties zijn verdeeld, maar leveren waardevolle informatie op. We zitten midden in een onderzoek in real time naar de mogelijkheden, voorwaarden en gevolgen. Zonder de redenen hiervoor al grondig te hebben onderzocht, konden we in sommige universiteiten en hogescholen een opvallend feit vaststellen: een hoger percentage studenten slaagde voor alle examens van het eerste semester in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voor de Universiteit Gent was het effect nog sterker voor de eerstejaarsstudenten: zij scoren beter dan vorig jaar (24,5% slaagt dit jaar voor alle vakken van het eerste semester tegenover 20,1% vorig jaar) Bron: https://www.ugent.be/nl/actueel/resultaten-examens-eerste-semester-ugent-beter-corona.htm.

Een belangrijke vraag is hoe docenten kunnen worden toegerust met de mentaliteit en de didactische, pedagogische en technologische vaardigheden die nodig zijn voor een diepgaander leren van studenten om de 21e-eeuwse vaardigheden, bekwaamheden en leerdoelen te bereiken.

Theoretisch kader

Flipping the classroom is een pedagogische methode die de directe instructie verschuift van de collectieve ruimte (face-to-face les op de campus) naar de individuele leerruimte (online individueel leren thuis). De student komt naar de face-to-face les nadat hij een bepaald kennisniveau heeft bereikt. De lestijd op de campus wordt zo getransformeerd van een eerder passieve instructie in een klassieke setting, naar een dynamische, interactieve leeromgeving waarin de docent de studenten begeleidt bij het toepassen van concepten, het oefenen van technieken en het verwerven van dieper inzicht in de leerstof. De methode dook op in diverse onderwijsomgevingen tijdens het eerste decennium van de 21e eeuw, toen leraren experimenteerden met het verschuiven van de klassikale instructie van een leerkrachtgericht naar een studentgericht model met behulp van een scala aan technologie en sociale en digitale media. De lesinhoud die eerst thuis moest worden bestudeerd, werd in verschillende vormen aangeboden (video, tekst, podcasts, links naar websites...). Flipped learning stelt docenten en studenten in staat om de diepere kennisdimensies binnen de klas te verkennen, omdat de basiskennis die een student nodig heeft al is bereikt in afwachting van de klassikale face-to-face sessie. Het onderwijs en de activiteiten tijdens de les omvatten een breed gebied van actieve leervormen en de mogelijkheid van een meer gepersonaliseerde interactie tussen docent en studenten aan de ene kant en tussen studenten onderling door middel van peer-instructie aan de andere kant.

The Flipped Classroom

Figuur 1: Flipped Classroom instructiemodel

 

Het flipped classroom-model is een van de onderwijsmethoden die het individueel leren combineert met het verdiepen van kennis in de klas of in groepen, met behulp van technologie en media. In plaats van traditionele (passieve) colleges, waarbij docenten hun kennis van nul (tabula rasa) overdragen op de studenten en de studenten vervolgens thuis de inhoud van het onderwerp bestuderen, leren de studenten eerst individueel en in hun eigen tempo online, ondersteund door hun docenten als coaches en hun medeleerlingen als co-leerlingen. Daarna komen ze goed voorbereid en met voldoende theoretische basiskennis naar de face-to-face lessen en laboefensessies om de lesinhoud, onderwezen door hun opvoeders, grondig te leren.

The ideal flipped classroom model

Figuur 2: Het ideale Flipped Classroom Model

Terminologie

Het verschil tussen online onderwijs en de flipped classroom-methode, is dat online onderwijs slechts één of meer asynchrone (bijvoorbeeld de Kahn Academy, een webinar over een bepaalde les, een opgenomen les) of synchrone lessen (bijvoorbeeld wat veel docenten tijdens de lockdown deden, lesgeven met een videoconferentiesysteem zoals Teams of Zoom) aanbiedt. De student volgt de les online in plaats van face-to-face. De flipped classroom-methode combineert online en face-to-face lessen, waarbij de nadruk eerst ligt op individueel en in eigen tempo leren en daarna op verdieping van de kennis tijdens de face-to-face momenten. Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden om online en face-to-face onderwijs te combineren. Om de algemene pedagogische aanpak te omschrijven waarbij leren op afstand en leren in een face-to-face setting op verschillende manieren worden gemengd, gebruiken we de term "Blended Learning".

 

Meer informatie:

Wat moet je weten over flipped classroom: https://library.educause.edu/-/media/files/library/2012/2/eli7081-pdf.pdf

Mythen and feiten over flipped leren: https://er.educause.edu/articles/2017/9/myths-and-facts-about-flipped-learning

Flipping the classroom, recente ontwikkelingen: https://onderwijstips.ugent.be/en/tips/flipped-classroom-een-traditionele-les-omgedraaid/


 

Comparing Blended to online and Face-to-Face teaching and learning

Figuur 3: Blended onderwijs vergelijken met online en face-to-face onderwijs en leren

 

Meer weten: bekijk deze filmpjes over flipped classroom and blended learning:

https://youtu.be/BbGC6meyRa0 (What is Flipped Learning? A Model for Higher Ed. in 2021)

https://youtu.be/mjHeJ2d7ySU (What is Flipping the Classroom? Output FlippingFirst E+ project, 2016-2018)

 

ONDERWIJSPRINCIPES VAN FTC

Meegaan in het ritme van de snel evoluerende informatie- en communicatietechnologie is niet genoeg. Onderzoek toont het belang aan van de integratie van inhoudelijke kennis, technologische kennis en pedagogische kennis in het onderwijs. "Daarom moet de lerarenopleiding in informatie- en communicatietechnologie (ICT) de theoretische grondslagen onderzoeken die de toepassing en het gebruik ervan in de klas begeleiden, zowel op disciplinair als op pedagogisch niveau, samen met technologische kennis over hoe ICT werkt in de implementatie ervan." (Rodriguez Moreno, 2019). Het Technological, Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) framework, ontworpen door Mishra en Koehler (2006), heeft een grote impact gehad op onderzoek en het bepalen van het soort kennis dat leraren nodig hebben om ICT te integreren in hun lessen. In 2019 heeft het TPACK-model een upgrade gekregen door "nog een kennisdomein toe te voegen dat leraar moet bezitten om technologie te integreren in het onderwijs" (Mishra, 2019). Mishra realiseerde zich dat het succes van de inspanning van leraren om technologische, pedagogische en inhoudelijke kennis te integreren ook afhangt van hun Kennis van de ConteXt (XK) en hoe de situationele en organisatorische beperkingen duurzame verandering kunnen bewerkstelligen. (Mishra, 2019)

 

Revised version of the TPACK-model

Figuur 4: Nieuwe versie van het TPACK-model (Mishra, 2019)

 

Het TPACK-model past perfect in de taxonomie van Bloom, die al vele decennia wereldwijd door leerkrachten wordt gebruikt om cursussen te ontwerpen, de verwachte leerresultaten (SLO) te bepalen en te formuleren en om toetsen te maken. De taxonomie van Bloom is gebaseerd op de indeling van denkvaardigheden in 6 hiërarchisch geordende categorieën, gaande van een lager niveau tot een hogere orde. De tweedimensionale hiërarchische tabel werd eerst gevuld met zelfstandige naamwoorden (Bloom, 1956) en na herziening door Anderson en Krathwolh in 2001, werden de zelfstandige naamwoorden veranderd in werkwoorden. (Anderson, Krathwolh, & al., 2014)

Wil je meer weten? Bekijk deze video: https://youtu.be/eXLdqO0fY3w
 
 Revised version of Bloom’s taxonomy
Figuur 5: Herwerkte versie of Bloom’s taxonomy ( (Bloom, 1956)

 

In 2006 heeft Rex Heer van de Iowa State University de taxonomie opnieuw ontworpen, in dit geval in een 3-dimensionaal kader. Het cognitieve domein werd gedefinieerd als het snijpunt van het cognitieve proces en de kennisdimensie, gaande van concreet (feitelijk, conceptueel, procedureel) tot abstract (metacognitief).

The 3-dimensional framework of Bloom’s taxonomy

Figuur 6: Het driedimensionaal framewerk van de taxonomie va Bloom (Teach Tought Staff, 2016)

 

Het formuleren van de doelstellingen als kruispunten tussen een cognitieve procesdimensie en een kennisdimensie, rekening houdend met het curriculum, de context, de studenten en zal een belangrijke eerste stap zijn in hoe je de inhoudslevering (online of F2F) zal verbinden met de leeractiviteiten met behulp van de Flipped Classroom methode.

Wilt u meer weten over e-learning met Blooms Taxonomy? Bekijk deze video: https://youtu.be/XJWFQI4TV5E

 

Besluit

Flipped learning als een van de vele vormen van blended learning stelt docenten en studenten in staat de diepere kennisdimensies binnen de klas te verkennen, omdat de basiskennis die een student nodig heeft al is bereikt in afwachting van de face-to-facesessie in de klas.

Het onderwijs en de activiteiten tijdens de les omvatten een breed gebied van actieve leervormen en de mogelijkheid om tot een meer gepersonaliseerde interactie te komen tussen leerkracht en studenten enerzijds en tussen studenten onderling via peer-instructie anderzijds. Het is een instructiemethode die TPACK combineert met de mogelijkheid om lesdoelen te beschrijven en te bereiken, verspreid over het 3-dimensionale kader van Bloom's taxonomie.

Flipping the classroom omvat een nieuwe manier van denken over zowel onderwijzen als leren. Van de studenten vraagt het een meer actief en diepgaand leren in hun eigen tempo, van de leraar vraagt het actief en samenwerkend ontwerpen, faciliteren en sturen van het leren rekening houdend met de mogelijkheden van de studenten als groep en als individuele leerders.

FLIPPED CLASSROOM EN BLENDED LEARNING VOOR INGENIEURSOPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

De focus van het project is om de methode toe te passen op wetenschaps- en ingenieurscursussen in het hoger onderwijs, specifiek in polymeertechnologie programma's. De informatie op deze website biedt een theoretische basiskennis over de flipped classroom methode, samen met een stappenplan, ontwerpmodellen, instrumenten en praktische hulpmiddelen. De specifieke uitdagingen van het implementeren van de methode in wetenschaps- en ingenieurscursussen op niveau van hoger onderwijs zullen worden behandeld en case studies zullen worden gepresenteerd en geëvalueerd.

Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar het gebruik van de Flipped Classroom methode in ingenieursfaculteiten. Na afronding van het Polyflip project, zullen we de onderzoeksresultaten delen op deze website. In de tussentijd kunnen we verwijzen naar een interessante case-study over "Modified Blended Learning in Engineering Higher Education during the COVID-19 Lockdown, van de Faculteit Elektrotechniek, Automatisering, Informatica en Biomedische Technologie, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polen, gepubliceerd in Educ. Sci. 2020 (https://doi.org/10.3390/educsci10100292 en https://www.mdpi.com/2227-7102/10/10/292)

Zij gebruikten het onderstaande schema om met succes hun cursussen te herontwerpen en te onderwijzen op een flipped classroom en blended manier tijdens de Covid-19 Lockdown.

A general framework of the modified blended learning approach for building automation courses with lectures, laboratory classes and other activities caried out in remote formula

Figuur 7: Een algemeen kader van de aangepaste blended learning-aanpak voor cursussen bouw-automatisatie met colleges, laboratoriumlessen en andere activiteiten die op afstand worden verzorgd (https://www.mdpi.com/2227-7102/10/10/292)

Reflectievragen

  • Weet ik duidelijk wat Flipped Classroom en Blended Learning is?
  • Welke voorkennis verwacht ik van mijn studenten voordat ze aan mijn cursus beginnen?
  • Hoe verwacht ik dat mijn studenten deze voorkennis verwerven en bewijzen?
  • Welk deel van mijn cursus wil ik in de klas onderwijzen?
  • Welke doelstellingen (Bloom 3D model) wil ik dat mijn studenten bereiken tijdens de F2F sessies?
  • Welk deel van mijn cursus kunnen mijn studenten ook op een individuele en online manier leren?
  • Welke doelstellingen (Bloom 3D model) wil ik dat mijn studenten bereiken tijdens de F2F sessies?
  • Wat vind ik van het idee om een deel van mijn cursus in een flipped classroom cursus om te zetten?
  • Wat zijn mijn behoeften en zorgen?