ÁLTALÁNOS KERETRENDSZER, TERMINOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA

ÁLTALÁNOS KERETRENDSZER, TERMINOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA

Choose your language:

uk DE BE hu si

 

Bevezetés

Az oktatás minden szintjén egyre nagyobb kihívást jelent a tanárok számára, hogy olyan kreatív, kritikusan gondolkodó tanulókat képezzenek, akik képesek a tudás különböző szinteken történő befogadására, integrálására és alkalmazására, a tények reprodukálásától, a fogalmak megértésétől, a kutatáson és a problémamegoldó eljárások használatán át a metakognitív tudásig, amely az élet és a társadalom komplex problémáinak áttekintéséhez és megválaszolásához szükséges. Egyre nagyobb az igény arra, hogy a tanárok "a tartalmat magával ragadó, élményszerű és innovatív tanulási tapasztalatokkal párosítsák" (Darling-Hammond, 2019). Valóban, már a koronavírus világjárvány előtt néhány évvel világossá vált, hogy a tanulás jövője egy "kevert" forma lesz, amelyben a klasszikus tanulási pillanatok más tanulási pillanatokkal váltakoznak. A koronaválság csak felgyorsította ezt a tényt. A professzorok hirtelen arra kényszerültek, hogy online tanítsanak, a diákok pedig arra, hogy otthonról vegyenek részt az órákon. A reakciók megoszlanak, de értékes információkkal szolgálnak. A lehetőségek, feltételek és következmények valós idejű vizsgálatának közepén vagyunk. Anélkül, hogy még alaposan megvizsgáltuk volna az okokat, néhány egyetemen és főiskolán feltűnő tényt figyelhettünk meg: a hallgatók nagyobb százaléka tette le az első félév összes vizsgáját az előző év azonos időszakához képest. A Genti Egyetem esetében a hatás még erősebb volt az elsőéves hallgatók esetében: ők jobb eredményt értek el, mint tavaly (24,5% az első félév összes tantárgyát sikeresen teljesítette idén, szemben a tavalyi 20,1%-kal).
Forrás: https://www.ugent.be/nl/actueel/resultaten-examens-eerste-semester-ugent-beter-corona.htm.

Fontos kérdés, hogy a tanárokat hogyan lehet felvértezni a 21. századi készségek, képességek és tanulási diszpozíciók elérése érdekében a diákok mélyebb tanulásához szükséges gondolkodásmóddal és didaktikai, pedagógiai és technológiai készségekkel.

Elméleti keret

Az osztályterem megfordítása olyan pedagógiai módszer, amely a közvetlen oktatást a csoportos térből (szemtől-szembeni tanítás az egyetemen) az egyéni tanulási térbe (online egyéni tanulás otthon) helyezi át. A tanuló a személyes órára egy bizonyos tudásszint elérése után érkezik. Az egyetemen tartott tanítási idő így a klasszikus környezetben zajló, meglehetősen passzív oktatásból dinamikus, interaktív tanulási környezetté alakul át, amelyben a tanár irányítja a diákokat a fogalmak alkalmazásában, a technikák gyakorlásában és a tananyag mélyebb megismerésében. A módszer a 21. század első évtizedében bukkant fel különféle oktatási környezetben, amikor a pedagógusok kísérleteztek azzal, hogy a tanórák tanórák oktatását a tanárközpontúról a tanulóközpontú modellre helyezzék át, különféle technológiák, valamint a közösségi és digitális média felhasználásával. Az először otthon tanulandó tananyagot többféle formában (videó, szöveg, podcastok, weboldalakra mutató linkek...) kínálták. A fordított tanulás lehetővé teszi a tanárok és a diákok számára, hogy a mélyebb tudás dimenzióit az osztálytermen belül fedezzék fel, mivel a tanulónak szükséges alapvető ismeretek már a tanórai személyes foglalkozást megelőzően megvannak. A tanítási idő alatti tanítás és tevékenységek az aktív tanulási típusok széles területét foglalják magukban, és lehetőséget biztosítanak egyrészt a tanár és a diákok közötti személyre szabottabb interakcióra, másrészt a diákok egymás közötti kölcsönös interakciójára a társak oktatása révén.

 

The Flipped Classroom

1. ábra: Flipped Classroom (Megfordított osztályterem) oktatási modell 

 

A flipped classroom modell az egyik olyan tanítási módszer, amely az egyéni tanulást kombinálja az osztályban vagy csoportban történő elmélyítéssel, a technológia és a média felhasználásával. A hagyományos (passzív) előadások helyett, ahol az oktatók a semmiből (tabula rasa) adják át tudásukat a diákoknak, akik aztán otthon tanulják a tananyagot, a diákok először egyénileg és a saját tempójukban online tanulnak, oktatóik mint coachok és társaik mint társ-tanulók támogatásával. Ezután jól felkészülten és megfelelő elméleti alapismeretekkel érkeznek a személyes órákra és a laboratóriumi gyakorlatokra, hogy az oktatóik által tanított tananyagot elmélyülten megtanulják.

The ideal flipped classroom model

2. ábra: Az ideális Flipped Classroom modell 

 

 

Terminológia

Az online tanítás és a flipped classroom módszer között az a különbség, hogy az online tanítás csak egy vagy több aszinkron (például a Kahn Akadémia, egy webinárium egy bizonyos leckéről, egy rögzített óra) vagy szinkron óra (például amit sok tanár tett a lockdown alatt, videokonferencia rendszerrel tanítottak, mint pl. a Teams vagy a Zoom). A tanuló szemtől-szembe helyett online követi az órát. A flipped classroom módszer kombinálja az online és a szemtől-szembeni órákat, a hangsúlyt először az egyéni és saját tempójú tanulásra helyezi, majd ezt követően a szemtől-szembeni pillanatokban elmélyíti a tudást. Természetesen rengeteg más lehetőség is van az online és a szemtől-szembeni tanítás kombinálására. Annak az átfogó pedagógiai megközelítésnek a meghatározására, ahol a távoktatásban és a szemtől szemben történő tanulás többféleképpen keveredik, a "vegyes tanulás" kifejezést használjuk.

 

Ha szeretne többet tudni:

Amit a Flipped Classroomsról tudni kell: https://library.educause.edu/-/media/files/library/2012/2/eli7081-pdf.pdf 
Mítoszok és tények a Flipped Learningről: https://er.educause.edu/articles/2017/9/myths-and-facts-about-flipped-learning 
A Flipped Learning legújabb fejleményei: https://onderwijstips.ugent.be/en/tips/flipped-classroom-een-traditionele-les-omgedraaid/ 

Comparing Blended to online and Face-to-Face teaching and learning

3. ábra: A vegyes, az online és a személyes tanítás és tanulás összehasonlítása

 

Szeretne többet tudni? Nézze meg ezeket a videókat, hogy többet tudjon meg a fordított osztályteremről és a kevert tanulási módszerről:
https://youtu.be/BbGC6meyRa0 (Mi az a Flipped Learning? A Model for Higher Ed. in 2021)
https://youtu.be/mjHeJ2d7ySU (Mi az a Flipping the Classroom? FlippingFirst E+ projekt kimenete, 2016-2018)

 

AZ FTC TANÍTÁSI ELVEI

A gyorsan fejlődő információs és kommunikációs technológia ritmusával lépést tartani nem elég. A kutatások azt mutatják, hogy a tanításban fontos a tartalmi tudás, a technológiai tudás és a pedagógiai tudás integrálása. "Ezért az információs és kommunikációs technológiával (IKT) foglalkozó tanárképzésnek mind diszciplináris, mind pedagógiai szinten meg kell vizsgálnia azokat az elméleti alapokat, amelyek az alkalmazásukat és az osztálytermi használatukat irányítják, valamint a technológiai ismereteket arról, hogy az IKT hogyan működik a megvalósítás során." (Rodriguez Moreno, 2019). A Mishra és Koehler (2006) által kidolgozott Technológiai, pedagógiai és tartalmi tudás (TPACK) keretrendszer nagy hatással volt a kutatásra és annak meghatározására, hogy a tanároknak milyen típusú tudásra van szükségük ahhoz, hogy az IKT-t beépítsék a tanórákba. A TPACK modell 2019-ben frissítésen esett át azzal, hogy "egy újabb olyan tudástartományt vett fel, amellyel a tanárnak rendelkeznie kell ahhoz, hogy a technológiát integrálni tudja a tanításba" (Mishra, 2019). Mishra felismerte, hogy a tanárok technológiai, pedagógiai és tartalmi tudás integrálására irányuló erőfeszítéseinek sikere a konteXt (XK) ismeretétől is függ, valamint attól, hogy a szituációs és szervezeti korlátok hogyan tudnak fenntartható változást eredményezni. (Mishra, 2019)

Revised version of the TPACK-model

4. ábra: A TPACK-modell átdolgozott változata (Mishra, 2019)

 

A TPACK-modell tökéletesen illeszkedik Bloom taxonómiájába, amelyet a tanárok világszerte évtizedek óta használnak a kurzusok megtervezéséhez, az elvárt tanulói tanulási eredmények (SLO) meghatározásához és megfogalmazásához, valamint az értékelések elkészítéséhez. Bloom taxonómiája a gondolkodási készségek 6 hierarchikusan szervezett kategóriába sorolásán alapul, az alacsonyabb rendűektől a magasabb rendűekig terjedően. A kétdimenziós hierarchikus táblázatot először főnevekkel töltötték fel (Bloom, 1956), majd Anderson és Krathwolh 2001-es felülvizsgálata után a főneveket igékre cserélték. (Anderson, Krathwolh, & al., 2014).

Szeretne többet tudni? Nézze meg ezt a videót: https://youtu.be/eXLdqO0fY3w


 
 Revised version of Bloom’s taxonomy

5. ábra: Bloom taxonómiájának felülvizsgált változata (Bloom, 1956)

2006-ban Rex Heer, az Iowa Állami Egyetem munkatársa ismét újratervezte a rendszertant, ebben az esetben egy 3 dimenziós keretbe. A kognitív területet a kognitív folyamat és a tudás dimenzió metszéspontjaként határozták meg, a konkrét (tényszerű, fogalmi, procedurális) és az absztrakt (metakognitív) dimenzió között.

The 3-dimensional framework of Bloom’s taxonomy
Figure 6: The 3-dimensional framework of Bloom’s taxonomy (Teach Tought Staff, 2016)

 

A célok megfogalmazása a kognitív folyamatok és a tudás dimenziójának metszéspontjaként, figyelembe véve a tantervet, a kontextust és a tanulókat, fontos első lépés lesz abban, hogy hogyan kapcsolja össze a tartalom átadását (online vagy F2F) a tanulási tevékenységekkel a Flipped Classroom módszer segítségével.

Szeretne többet megtudni az e-learningről a Blooms taxonómiával? Nézze meg ezt a videót: https://youtu.be/XJWFQI4TV5E

 

Konklúzió

 

A kevert tanulás számos formájának egyikeként a fordított tanulás lehetővé teszi a tanárok és a diákok számára, hogy a mélyebb tudás dimenzióit az osztálytermen belül fedezzék fel, mivel a tanuló számára szükséges alapvető ismeretek már a tanórai személyes foglalkozás előtt rendelkezésre állnak. A tanítási idő alatti tanítás és tevékenységek az aktív tanulási típusok széles területét foglalják magukban, valamint egyrészt a tanár és a diákok közötti, másrészt a diákok közötti, egymástól kölcsönösen, a társaktól kapott oktatás révén történő személyre szabottabb interakció lehetőségét.

Ez egy olyan oktatási módszer, amely ötvözi a TPACK-et a Bloom taxonómiájának 3 dimenziós keretén elterjedt tanítási célok leírásának és elérésének képességével.

Az osztályterem megfordítása magában foglalja a tanítás és a tanulás újfajta gondolkodásmódját. A diákoktól aktívabb és mélyebb tanulást követel meg a saját tempójukban, a pedagógustól pedig a tanulás aktív és együttműködő tervezését, elősegítését és irányítását, figyelembe véve a diákok mint csoport és mint egyéni tanulók lehetőségeit.

FORDÍTOTT OSZTÁLYTEREM ÉS VEGYES TANULÁS A FELSŐOKTATÁSI MÉRNÖKI KURZUSOK SZÁMÁRA

A projekt középpontjában a módszer alkalmazása áll a felsőoktatási programok természettudományos és mérnöki kurzusaiban, különösen a polimertechnológiai programokban.

A weboldalon található információk elméleti alapismereteket nyújtanak a flipped classroom módszerről, lépésről lépésre bemutatott tervvel, tervezési modellekkel, eszközökkel és gyakorlati eszközökkel együtt. A módszer felsőoktatási szintű természettudományos és mérnöki kurzusokban történő bevezetésének konkrét kihívásaival foglalkozunk, valamint esettanulmányokat mutatunk be és értékelünk.

A Flipped Classroom módszer mérnöki karokon történő alkalmazásával kapcsolatban még nem sok kutatás született. A Polyflip projekt befejezése után a kutatási eredményeket ezen a weboldalon fogjuk megosztani. Addig is hivatkozhatunk egy érdekes esettanulmányra a "Módosított kevert tanulás a mérnöki felsőoktatásban a COVID-19 zárlat alatt, a Villamosmérnöki, Automatikai, Informatikai és Biomérnöki Kar, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Lengyelország, megjelent az Educ. Sci. 2020-ban (https://doi.org/10.3390/educsci10100292 és https://www.mdpi.com/2227-7102/10/10/292).

Az alábbi sémát alkalmazták arra, hogy a Covid-19 Lockdown alatt sikeresen áttervezzék és flipped classroom és kevert módon tanítsák kurzusaikat.

A general framework of the modified blended learning approach for building automation courses with lectures, laboratory classes and other activities caried out in remote formula

7. ábra: A general framework of the modified blended learning approach for building automation courses with lectures, laboratory classes and other activities caried out in remote formula (https://www.mdpi.com/2227-7102/10/10/292)

KÉRDÉSEK

  • Világosan tudom, hogy mi az a Flipped Classroom és a Blended Learning?
  • Milyen előzetes tudást várok el a tanulóktól, mielőtt elkezdik a kurzust?
  • Hogyan várom el a tanulóimtól, hogy elsajátítsák és bizonyítsák ezt az előzetes tudást?
  • A tanfolyamom melyik részét szeretném tanítani az osztályteremben?
  • Milyen célokat (Bloom 3D modell) szeretnék elérni a diákjaimmal az F2F foglalkozások során?
  • A tananyagom mely részét tanulhatnák meg a diákjaim egyéni és online módon is?
  • Milyen célokat (Bloom 3D modell) szeretnék elérni a diákjaimmal az F2F foglalkozások során?
  • Mit gondolok arról, hogy a kurzusom egy részét flipped classroomban tanított kurzussá alakítom?
  • Mik az igényeim és aggodalmaim?